OpenVZ & ISPConfig – Phần 3: Thử nghiệm chức năng OpenVZ

Tiếp theo 2 bài trước về OpenVZ và ISPConfig:

OpenVZ & ISPConfig – Phần 1: Cài Đặt ISPConfig All-In-One

OpenVZ & ISPConfig – Phần 2: Cài đặt OpenVZ

Phần tiếp theo chúng ta sẽ thử nghiệm chức năng tạo máy ảo của OpenVZ bằng web interface do ISPConfig cung cấp.

Tại giao diện Web của ISPConfig, vào mục Vserver > OS Templates, chỉnh sửa Debian image đã tải về ở bước cài đặt. File image ở đây có thể hiểu là một dạng “ghost” file chứa hệ điều hành, sẽ được bung ra khi khởi tạo máy ảo.

openvz-4

Hình 1: Chỉnh sửa Debian image

Vào mục IP addresses tạo một địa chỉ IP dùng cho máy ảo. Hiện tại với các cấu hình ở bước cài đặt, chúng ta chỉ có thể đặt IP cho máy ảo cùng subnet với hai server (ở trong bài viết là 10.0.1.0/24). Cách cấu hình các dạng network như NAT, host-only tương tự như VMWare hay Virtual Box sẽ được đề cập trong các bài viết tiếp theo.

openvz-5

Hình 2: Tạo địa chỉ IP

Tại mục VM Templates, chỉnh sửa small template chứa cấu hình cấp cho máy ảo.

openvz-6

Hình 3: Tạo VM Template

Tiếp theo, vào mục  Virtual Serverstạo máy ảo vm01 sử dụng các image, VM Template và địa chỉ IP vừa tạo ở trên.

openvz-7

Hình 4: Tạo máy ảo

Sau khi tạo hoàn thành, vào phần Action, start máy ảo.

openvz-8

openvz-9

Hình 5: Start máy ảo

SSH vào máy ảo vm01, kiểm tra các thông số đã cấu hình

openvz-10

Hình 6: Các thông số máy ảo

Như vậy chúng ta đã thử nghiệm thành công máy ảo bằng OpenVZ trên nền ISPConfig 3. Các bài viết tiếp theo sẽ đi sâu hơn về các vấn đề kỹ thuật của OpenVZ hay thử nghiệm với các công cụ quản trị khác ngoài ISPConfig.

Bình luận