Linux Antivirus – Scan virus tự động theo lịch với Clamav và gởi email kết quả

Các bước thực hiện:

1. Copy script, bỏ vào thư mục bất kỳ, ví dụ /home/clamav_manualscan

2. Edit các thông tin liên quan đến thư mục quét, địa chỉ email destination để gởi kết quả scan về.

3. Thiết lập crontab để chạy theo schedule (daily, weekly, …), thông thường vào ban đêm

4. Enjoy kết quả

Tiến hành

1. Nội dung script

2. Gán quyền execute cho file script:

#chmod +x /home/clamav_manualscan

3. Thiết lập crontab

Sử dụng lệnh sau để mở crontab:
#crontab -e

Thêm vào dòng sau ở cuối file crontab để thực hiện chạy script tự động theo lịch:
00 01 * * * cd /home/ && ./clamav_manualscan

Với nội dung trên, cronjob sẽ thực thi câu lệnh
cd /home/ && ./clamav_manualscan
để quét virus vào 1 giờ sáng hằng ngày.

End.

Nguồn tham khảo: https://hacking.im/automated-clam-antivirus-scanning-for-centos-servers

Bình luận