Hướng dẫn gởi email tiếng Việt trong Python

Đoạn code hướng dẫn gởi email tiếng Việt trong Python:

Giả sử ông Nguyễn Văn A muốn gởi email có tiêu đề “Thông tin tuyển dụng” và nội dung:

Xin chào: Nguyễn Văn B
Gởi Ông thông tin tuyển dụng ngày 25/2/2016 (<=== ngày hiện tại)
Thân mến,
Nguyễn Văn A

Đoạn code sau thực hiện biên tập nội dung email, kết nối Email server (sử dụng username/password) và thực hiện gởi email:

Cách 1:

Cách 2:

Bình luận