Hướng dẫn cài đặt hệ thống NFS trên hệ điều hành Ubuntu 14.04

NFS – Network File System
NFS là hệ thống File System được xây dựng trên hệ điều hành Linux với mục đích cung cấp dịch vụ truy cập file từ xa giống như truy cập trên máy tính local, việc truy cập thông qua môi trường mạng (thông thường là mạng LAN – Ethernet). NFS được xây dựng bởi hãng Sun từ năm 1984.

Mô hình hướng dẫn cài đặt hệ thống NFS bao gồm 2 máy chủ như sau:

Mo hinh trien khai

Muốn biết địa chỉ IP của từng máy sử dụng lệnh:

ifconfig 1
ifconfig 2

Trên NFS-Server, tiến hành cài đặt NFS

Sau khi đã cài đặt xong bắt đầu thiết lập các cấu hình cho NFS server như các hướng dẫn bên dưới:

Chỉnh sửa file /etc/idmapd.conf bằng cách uncomment và khai báo tên domain của NFS

idmapd.conf

exports

Vậy là xong trên NFS Server.

Trên NFS-Client

Tương tự, khai báo domain trong file /etc/idmapd.conf

idmapd client

Thêm vào fstab để tự động mount khi máy chủ boot lại

Thêm dòng

fstab

Cấu hình auto-mounting

Chỉnh sửa cấu hình:

Thêm dòng sau vào cuối file

Chỉnh sửa file auto.mount bằng cách thêm dòng sau vào:

Tạo thư mục /mntdir

mount folder

thong so mount

tao file mount

Vậy là xong phần setup 1 hệ thống NFS căn bản, phần sau sẽ tiến hành đi sâu và các option và tối ưu, tuning các tham số của NFS để đạt được 1 hệ thống NFS tối ưu nhất.

Bình luận