Gởi email tiếng Việt kèm attach file trong Python

Đoạn code hướng dẫn gởi email tiếng Việt kèm Attach file trong Python:

Tham khảo thêm: Hướng dẫn gởi email tiếng Việt trong Python

Giả sử ông Nguyễn Văn A muốn gởi email có tiêu đề “Thông tin tuyển dụng”, kèm file đính kèm (Thongtin.xlsx) và nội dung:
Xin chào: Nguyễn Văn B
Gởi Ông thông tin tuyển dụng ngày 26/2/2016 (<=== ngày hiện tại) Thân mến, Nguyễn Văn A Đoạn code sau thực hiện biên tập nội dung email, thêm file attachment, kết nối Email server (sử dụng username/password) và thực hiện gởi email:

Bình luận