Giới thiệu cloud computing và OpenStack

– Đây là một tài liệu báo cáo tổng hợp các kiến thức về Cloud Computing và OpenStack, với các khái niệm và dẫn dắt căn bản về Cloud, các giải pháp thương mại và hướng tiếp cận triển khai cloud sử dụng các giải pháp nguồn mở. Từ đó đề xuất sử dụng giải pháp OpenStack trong việc triển khai OpenSource Cloud.
– OpenStack cũng được tiếp cận từ những khái niệm cơ bản, chủ yếu liên quan đến bản Diablo (các modules cores của OpenStack vẫn giữ nguyên cho đến các phiên bản hiện nay như Grizzly, Havana). Tài liệu cũng đề cập đến việc triển khai manual OpenStack All-in-one.
– Phần cuối của tài liệu (phần 3) là một số tổng hợp liên quan đến Security trong cloud computing, theo cách tiếp cận của CSA, NIST, và một số tài liệu khác. Cuối cùng (phần 4) là hướng phát triển – phần này giờ không còn quan trọng nữa :)
Link tài liệu: Cloud and OpenStack – final version
Phụ lục 1: phu luc 1 – huong dan cai dat OpenStack

Bình luận