Cấu hình SSH server trên HĐH Backtrack Linux 5.3

1. Mặc định khi cài xong BackTrack 5.3 thì không thể SSH được đến server cài Backtrack.

Tiến hành start hoặc restart dịch vụ SSH bằng câu lệnh:
#/etc/init.d/ssh start

thì xuất hiện thông báo lỗi:
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Could not load host key: /etc/ssh/ssh_host_dsa_key

Nếu ssh vào máy chủ từ xa (hoặc #ssh localhost) thì xuất hiện thông báo lỗi:
Read from socket failed: Connection reset by peer

2. Lý do: máy chủ BackTrack chưa tạo ra cặp khóa RSA và DSA để thực hiện việc thiết lập kết nối SSH vào máy chủ (kết nối từ các remote host hoặc trên chính localhost)

3. Khắc phục: tạo ra 2 cặp khóa RSA và DSA để tiến hành thiết lập kết nối

Tạo ra cặp khóa RSA tiến hành gõ lệnh:
ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
Nhấn <Enter>
Nhấn <Enter>

Tạo ra cặp khóa DSA tiến hành gõ lệnh:
ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
Nhấn <Enter>
Nhấn <Enter>

Sau đó tiến hành start hoặc restart dịch vụ SSH
#/etc/init.d/ssh start

Lúc này có thể SSH từ xa vào server bình thường :)
SSH server – First step when finish installation backtrack 5

Bình luận