Cấu hình iSCSI Target & Initiator trên Centos 7(Phần 2)

Sau đây mình sẽ hướng dẫn từng bước cấu hình cho bài Lab theo sơ đồ sau:

Chuẩn bị:

Target: target.cloudzone.local

Địa chỉ IP: 10.10.10.2

Hệ điều hành: CentOS Linux phát hành 7.0.1 (Core)

Initiator: initiator.cloudzone.local

Địa chỉ IP: 10.10.10.3

Hệ điều hành: CentOS Linux phát hành 7.0.1 (Core)

1. Tạo LVN trên Linux cho máy Target

Add thêm ổ đĩa SCSI 10GB

Ở đây, chúng tôi sẽ tạo 5GB đĩa LVM trên máy chủ đích để sử dụng làm bộ nhớ chia sẻ cho khách hàng. Hãy liệt kê các đĩa có sẵn được gắn vào máy chủ đích bằng cách sử dụng lệnh dưới đây. Nếu bạn muốn sử dụng toàn bộ đĩa cho LVM, sau đó bỏ qua bước phân vùng đĩa .

2. Tạo Partiton mới bằng công cụ fdisk và chọn kiểu phân vùng LVM

Chúng ta đứng ở máy Target

Đầu ra:

Từ đầu ra ở trên, bạn có thể thấy rằng hệ thống của tôi có 10GB đĩa ( / dev / sdb ). Chúng tôi sẽ tạo một phân vùng 5GB trên đĩa trên và sẽ sử dụng nó cho LVM.

Tạo một phân vùng với LVM  /dev/sdb1 (thay thế /dev/sdb1 bằng tên đĩa của bạn)

3. Cấu hình iSCSI Target

Ở đây, mình sẽ cấu hình iSCSI mà không cần xác thực CHAP. Cài đặt gói targetcli trên máy chủ.

Khi bạn đã cài đặt xong, hãy nhập lệnh dưới đây để CLI iSCSI cho một dấu nhắc tương tác.

Bây giờ sử dụng một khối lượng hợp lý hiện có (/dev/vg_iscsi/lv_iscsi) như là một kho lưu trữ kiểu khối cho đối tượng lưu trữ scsi_disk1_server

Tạo target

Tạo ACL cho máy khách (Đó là IQN mà Initiator sử dụng để kết nối).

Tạo LUN dưới target. LUN nên sử dụng đối tượng lưu trữ sao lưu được đề cập trước đây có tên “scsi_disk1_server“.

Xác minh cấu hình máy chủ đích.

Bật và khởi động lại dịch vụ target.

Cấu hình tường lửa để cho phép lưu lượng iSCSI.

4. Cấu hình Initiator

Bây giờ, đã đến lúc cấu hình node để sử dụng target tạo làm bộ nhớ. Cài đặt gói dưới đây trên máy Initiator (node1).

Chỉnh sửa tệp initiatorname.iscsi.

Sử dụng lệnh để target

Khởi động lại và kích hoạt dịch vụ khởi tạo.

Đăng nhập đến Target

5. Tạo hệ thống tập tin trên đĩa ISCSI

Liệt kê các đĩa đính kèm.

Định dạng đĩa mới (vì lợi ích của bài viết, chúng ta đã định dạng toàn bộ đĩa thay vì tạo phân vùng)

Mount đĩa

Xác minh đĩa được gắn kết bằng cách sử dụng lệnh dưới đây.

6. Lưu trữ iSCSI tự động

Trước khi cập nhật tệp /etc/fstab, hãy lấy UUID của đĩa iSCSI bằng lệnh sau đây. Thay thế /dev/sdb bằng tên đĩa iSCSI của bạn.

Bây giờ, chỉnh sửa tập tin /etc/fstab.

7. Cách xóa bộ nhớ iSCSI
Trong trường hợp bạn muốn bỏ gắn thêm đĩa, hãy làm theo các thủ tục (unmount và logout).

 

 

Bình luận