Cài Nessus trên Kali Linux

Đăng ký sử dụng Nessus tại địa chỉ:

http://www.tenable.com/products/nessus-home

Download Nessus tại địa chỉ:

http://www.tenable.com/products/nessus/select-your-operating-system

1

Vào Kali để download hoặc có thể download về máy và sử dụng các phần mềm như WinSCP để copy vào Kali linux. Ở đây copy vào thư mục /tmp/.

2

 

Cài đặt nessus bằng lệnh:

3

 

Khởi động Nessus

4

 

Sử dụng địa chỉ: https://<ipAddress>:8834 để đăng nhập, khởi tạo username/password ban đầu, cập nhật sử dụng activation code đã đăng ký ở bước đầu tiên và tiến hành sử dụng.

Have fun reading.

 

Bình luận