Cài đặt Zabbix – Phần 4: Cấu hình Zabbix Front-end

Cài đặt giao diện quản trị cho Zabbix khá đơn giản, giống như việc hosting 1 website PHP đơn giản.

Để cài đặt Zabbix web front-end cần có 1 web server hỗ trợ PHP, thông thường là Apache.

Trên máy chủ đã cài đặt webserver Apache, tiến hành copy mã nguồn của Zabbix front-end. Mã nguồn nãy khi download Zabbix về đã có sẵn, trong thư mục ./frontend/php/

caidat-zabbix-2

Hình 1: File mã nguồn của Zabbix

Copy toàn bộ mã nguồn nói trên vào thư mục /var/www/html, sử dụng các lệnh sau:

Sau đó tiến hành truy cập web để vào Zabbix front-end và tiến hành khai báo các tham số:

http://Zabbix-web/zabbix

Trong quá trình thực hiện, có thể sẽ gặp phải 1 số lỗi liên quan đến các option của PHP, ví dụ:

caidat-zabbix-3

Hình 2: Lỗi PHP

Đối với các lỗi này chủ yếu là do thiếu các gói cài đặt, ví dụ: php-xml, php-bcmath, php-mbstring, php-gd. Tiến hành cài đặt thêm và “retry” lại để test lại môi trường. Một số tham số cần thay đổi trong file php.ini cần tiến hành chỉnh sửa lại cho phù hợp.

Sau đó tiến hành khái báo Database:

caidat-zabbix-4

 

Hình 3: Khai báo kết nối CSDL

Sau đó đến khai báo Zabbix-server:

caidat-zabbix-5

Hình 4: Khai báo Zabbix-Server

Sau đó tiến hành next ở các bước tiếp theo và hoàn thành cài đặt.

Đến lúc này thì đã hoàn thành cài đặt xong toàn bộ hệ thống Zabbix, bao gồm 3 nodes:

  1. Zabbix-server: kết nối với các máy chủ, thiết bị mạng cần giám sát để thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu
  2. Zabbix-database: sử dụng postgres 9 để lưu trữ dữ liệu
  3. Zabbix-front-end: chính là giao diện web để hiển thị thông tin lưu trữ trong database.

Bình luận