Cài đặt Zabbix – Phần 3: Cài đặt (tt)

Thông tin và một số thông số trong cấu hình Zabbix server:

Zabbix server chỉ có 01 file cấu hình, đó là file zabbix_server.conf, file này nằm tại đường dẫn:

Nếu cài với quyền root, có thể nó sẽ nằm ở vị trí khác, ví dụ:

Ngoài ra còn 1 số thư mục quan trọng khác như External Script, Alert Script nằm tại các đường dẫn:

Chú ý: nếu muốn biết chính xác một file nào đó nằm ở vị trí nào có thể sử dụng lệnh “find” để tìm kiếm, ví dụ:

câu lệnh này sẽ tìm file có tên zabbix_server.conf và tìm trong thư mục gốc (ký hiệu /) cho đến tất cả các thư mục con, nếu chi tìm file zabbix_server.conf trong thư mục /etc thì sử dụng lệnh sau:

Như trao đổi ở phần 2 của cài đặt Zabbix, Các tham số trong Zabbix Server hiện tại có thể để ở chế độ defaults, sau này sẽ có các hướng dẫn và phân tích chi tiết về các tham số của Zabbix. Đến đây có thể căn bản đã cài đặt xong Zabbix server, đây là thành phần có nhiệm vụ collect các thông tin từ các Zabbix Agent về và thực hiện ghi vào Database để lưu trữ, Zabbix front-end sẽ kết nối vào database để truy xuất và lấy các thông tin, sau đó hiển thị lên màn hình giao diện web.

Sau khi đã cài đặt xong, chưa nên khởi động các dịch vụ của Zabbix cho đến khi thiết lập xong máy chủ Zabbix database.

Trong trường hợp muốn zabbix khởi động cùng với HĐH, sử dụng lệnh sau:

==== Cài đặt database

Sau khi đã cài đặt xong Zabbix-server, tiến hành cài đặt database để làm nhiệm vụ lưu trữ toàn bộ thông tin giám sát vào database. Theo mô hình thiết kế, database sẽ được đặt riêng trên 01 dedicated server.

Zabbix hỗ trợ CSDL MySQL và Postgres, tuy nhiên trong mô hình khuyến cáo sử dụng CSDL Postgres vì khả năng hỗ trợ cho việc truy vấn cũng như khi dữ liệu tăng lên lớn của Postgres sẽ phù hợp hơn cho hệ thống Zabbix.

Sử dụng các câu lệnh sau để cài đặt Postgres:

Trong trường hợp cài đặt phiên bản mới hơn thì sửa lại cho tương ứng. Khi cơ sở dữ liệu đã được cài đặt, tiến hành khởi tạo database:

Kiểm tra lại cấu hình file /var/lib/pgsql/9.2/data/pg_hba.conf , chú ý một số tham số như sau:

Một số lưu ý ở đây: “local” để chỉ các connection từ nội bộ máy chủ, “host” để chỉ các kết nối TCP/IP từ bên ngoài.

Đến đây đã cài đặt xong Database Postgres và tiến hành khởi động dịch vụ postgres

 ==== Khởi tạo Database

Muốn khởi tạo database, cần phải có quyền của user postgres, tiến hành gõ các lệnh sau đây:

Tiến hành tạo DB

 

Trong bản cài đặt Zabbix khi download về và giải nén đã hỗ trợ các Script khởi tạo các thông tin cho từng loại CSDL, ví dụ MySQL hoặc Postgres. Vào thư mục chứa source download về của Zabbix để kiểm tra các file script, bao gồm 3 files như sau: data.sql, images.sql, schema.sql.

caidat-zabbix-1

Hình 1: Các script khởi tạo CSDL cho Zabbix

Tiến hành import vào CSDL vừa khởi tạo:

 

 

Đến đây thì đã setup xong Zabbix database với Postgres, nếu muốn sử dụng CSDL khác như MySQL thì thực hiện tương tự.

Khởi động dịch vụ trên Zabbix server:

Một số log ghi nhận được từ việc khởi động Zabbix:

 Đến đây thì căn bản đã cài đặt xong Zabbix server (để kết nối với các Zabbix agent thu thập dữ liệu) và Zabbix database sử dụng postgres (để lưu trữ thông tin giám sát thu thập được). Thành phần cuối cùng là Zabbix front-end, đây chính là phần web-based để hiển thị thông tin được viết bằng ngôn ngữ PHP.

Bình luận