Cài đặt Zabbix – Phần 2: Cài đặt

Yêu cầu trước khi cài đặt

Trước khi tiến hành compiling Zabbix, cần kiểm tra qua các yêu cầu. Thành phần hiển thị thông qua giao diện web (Zabbix Front-end) cần các gói phụ thuộc sau:

o Aapache (1.3.12 hoặc mới hơn) để làm webserver

o PHP (5.1.6 hoặc mới hơn)

Zabbix server cần:

o Một RDBMS – PostgreSQL hoặc MySQL

o Zlib-devel

o Mysql-devel (sử dụng để hỗ trợ MySQL, nếu sử dụng DB là PostgreSQL thì không cần)

o Postgresql-devel

o Glibc-devel

o Curl-devel – sử dụng cho web monitoring

o Libidn-devel – thành phần phụ thuộc của curl-devel

o Openssl-devel – thành phần phụ thuộc của curl-devel

o Net-snmp-devel – sử dụng cho SNMP

o Popt-devel – thành phần phụ thuộc của net-snmp-devel

o Rpm-devel – thành phần phụ thuộc của net-snmp-devel

o OpenIPMI-devel – sử dụng cho IPMI

o Iksemel-devel – sử dụng cho giao thức jabber

o Libssh2-devel

o Sqlite3 – cần thiết cho SQLite nếu được sử dụng làm Zabbix database (thường được sử dụng trên proxies)

Trên HĐH CentOS, để cài đặt các gói tin, sử dụng lệnh sau trên tất cả các máy chủ để cài đặt các thành phần cần thiết cho Zabbix:

 Trên máy chủ cài đặt Zabbix: tiến hành cài đặt Zabbix-server. Việc cài đặt Zabbix-server khá đơn giản, chủ yếu là compile gói Zabbix đã được download lại theo một số tham số là hoàn tất việc cài đặt. Phần cấu hình Zabbix chủ yếu tập trung vào thêm/thay đổi/xóa các nodes giám sát, phần này sẽ được hướng dẫn ở các phần sau.

Để bảo đảm an toàn, cần tạo user và group riêng cho Zabbix, sử dụng các lệnh sau:

 Ở đây tạo ra 2 users là zabbix và zabbixsvr cùng thuộc group zabbix. Lý do: Zabbix server và Zabbix agent nên được chạy dưới quyền của 2 accounts khác nhau, làm như vậy để Zabbix agent không thể truy cập được các thông tin cấu hình của Zabbix server (ví dụ các file cấu hình). Đây chính là lý do phải tạo ra 2 users riêng biệt. Nếu hệ thống không quá phức tạp và muốn đơn gián hóa thao tác thì có thể sử dụng 01 user cho tất cả, tuy nhiên không khuyến cáo việc này.

Sau khi đã tạo user và group, sử dụng Zabbix user để giải nén file tar.gz:

 Sau khi giải nén tiến hành configure source, để nắm tất cả các thông tin tùy chọn cấu hình có thể –help để hiển thị các tham số cho quá trình configure source:

Tiến hành configure source với các option phù hợp với quá trình cài đặt, trong trường hợp này là:

Nếu quá trình configuration không bị lỗi, sau khi thực hiện xong sẽ hiển thị các thông tin như sau:

 Đến đây, mặc dù Zabbix khuyến cáo chạy câu lệnh “make install”, tuy nhiên ta sẽ không chạy lệnh này, mà sử dụng checkinstall để thay thế. Checkinstall có ưu điểm là sẽ tạo package trước và sau đó mới cài đặt Zabbix. Package được tạo ra sẽ được sử dụng lại sau nay trong các trường hợp cần thiết.

Nếu chưa có checkinstall, cần phải cài đặt thêm. Checkinstall có thể được download tại địa chỉ: http://asic-linux.com.mx/~izto/checkinstall/.

Việc sử dụng checkinstall và tạo ra package sẽ rất thuận lợi cho việc phân phối và cài đặt, nâng cấp, ta hoàn toàn có thể tạo ra các package phù hợp với các package manager như: RPM, deb, tgz.

Để chạy lệnh checkinstall cần sử dụng quyền root hoặc sudo checkinstall:

Nếu không có lỗi hoặc sự cố xảy ra, các dòng thông báo sau sẽ được hiển thị:

Đến lúc này thì Zabbix server đã được cài đặt, các cấu hình trên Zabbix-server sẽ được phân tích và làm rõ ở phần sau.

Bình luận