Cài đặt Zabbix agent trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Zabbix agent trên HĐH CentOS
Note: Hướng dẫn cài đặt Zabbix trên HĐH CentOS

Bước 1: Thêm repository

Đối với Zabbix 2.2
CentOS/RHEL 6:

Đối với Zabbix 2.0

11

Bước 2: Cài đặt Zabbix agent

Bước 3: Chỉnh sửa cấu hình
Chỉnh sửa file cấu hình tại thư mục: /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
Chỉnh sửa lại 2 tham số liên quan là:

Bước 4: restart lại dịch vụ

Done

Bình luận