5 bước đơn giản cài đặt Nessus trên Backtrack5

Mặc định Backtrack5 không đi kèm Nessus, phải thực hiện cài đặt thêm.
5 bước đơn giản cài đặt Nessus trên Backtrack5

1. Cài đặt Nessus
#apt-get install nessus

2. Đăng ký lấy activation code cho Nessus-home
Link: http://www.tenable.com/products/nessus-home
(1 email có thể sử dụng nhiều lần -không giới hạn số lần xin activation code)

3. Activate cho Nessus
Gõ lệnh: #/opt/nessus/bin/nessus-fetch –register Activation-Code

(2 dấu – trước register – và tương tự cho các phần sau nhé)

Bước này nếu gặp sự cố lỗi: “could not verify the signature of all-2.0.tar.gz” thì có thể thử lại bằng cách  gõ lệnh:
#/opt/nessus/sbin/nessus-update-plugins

1

Hoặc download offline bằng cách gõ lệnh:
#nessus-fetch –challenge
để lấy challenge string
Sau đó vào website https://plugins.nessus.org/offline.php nhập vào chuỗi challenge và Activation code để tiến hành download offline.
(Không cần đăng ký lại Activation code)

4. Tạo user quản trị cho Nessus
Gõ lệnh: /opt/nessus/sbin/nessus-adduser
Sau đó nhập user và password để quản trị Nessus

5. Cuối cùng, đăng nhập vào giao diện web để quản trị
https://IPaddress:8834

and enjoy :)

Bình luận